آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا
گله دارم گله دارم

من
از عالم و آدم گله دارم، گله دارم


آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا

گله
دارم، گله دارم
من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم


شما كه حرمت عشق رو
شكستید
كـــمر به كشتن عاطفه بستید

شما كه روی دل قیمت گذاشتید

كه حرمت
عشق رو نگه نداشتید


آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا

گله دارم، گله
دارم
من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم


فریاد من شكایت یه روح
بی‌قراره
روحه كه خسته از همه زخمی روزگاره

گلایه من از شما حكایت خودم
نیست
برای من كه از شما سوختم و گم شدم نیست


اگه عشقی نباشه آدمی
نیست
اگه آدم نباشه زندگی نیست

نپرس از من چه آمد وای سر عشق

جواب من بجز
شرمندگی نیست


آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا

گله دارم، گله دارم

من
از عالم و آدم گله دارم، گله دارم


آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا

گله
دارم، گله دارم
من از دست خدا هم گله دارم، گله
دارم